TCVN 6096-2004: Tiêu chuẩn lọc nước uống đóng chai

Tiêu chuẩn này áp dụng cho lọc nước uống đóng chai dùng cho mục đích giải khát. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho nước khoáng thiên nhiên đóng chai được quy định trong TCVN 6213:2004.

Định nghĩa nước đóng chai:

Nước uống đóng chai (Bottled/packaged drinking waters)

Nước đóng chai được sử dụng để uống trực tiếp và có thể chứa khoáng chất và cacbon dioxit (CO2) tự nhiên hoặc bổ sung nhưng không phải là nước khoáng thiên nhiên đóng chai và không được chứa đường, các chất tạo ngọt, các chất tạo hương hoặc bất kỳ loại thực phẩm nào khác.

Bảng 1 – Chỉ tiêu cảm quan của nước uống  đóng chai

Tên chỉ tiêu

Mức

1. Màu sắc, TCU, không lớn hơn

15

2. Độ đục, NTU, không lớn hơn

2

3. Mùi, vị

Không mùi vị

Bảng 2 – Chỉ tiêu hoá lý của nước uống đóng chai

Tên chỉ tiêu

Mức

1.  Độ pH

6.5 – 8.5

2.  Tổng chất rắn hoà tan, mg/l, không lớn hơn

500

3. Clorua, mg/l, không lớn hơn

250

4. Sunfat, mg/l, không lớn hơn

250

5. Natri, mg/l, không lớn hơn

200

6. Florua, mg/l, không lớn hơn

1.5

7. Amoni, mg/l, không lớn hơn

1.5

8. Kẽm, mg/l, không lớn hơn

3

9. Nitrat, mg/l, không lớn hơn

50

10.   Nitrit, mg/l, không lớn hơn

0.02

11.   Đồng, mg/l, không lớn hơn

1

12.   Sắt, mg/l, không lớn hơn

0.5

13.   Nhôm tổng số, mg/l, không lớn hơn

0.2

14.   Mangan, mg/l, không lớn hơn

0.5

15.   Bari, mg/l, không lớn hơn

0.7

16.   Borat, mg/l tính theo B,  không lớn hơn

5

17.   Crôm, mg/l, không lớn hơn

0.05

18.   Asen, mg/l, không lớn hơn

0.01

19.   Thuỷ ngân, mg/l, không lớn hơn

0.001

20.   Cadimi, mg/l, không lớn hơn

0.003

21.   Xyanua, mg/l, không lớn hơn

0.07

22.   Niken, mg/l, không lớn hơn

0.02

23.   Chì,  mg/l, không lớn hơn

0.01

24.   Selen, mg/l, không lớn hơn

0.01

25.   Antimon, mg/l, không lớn hơn

0.005

26.   Hydrocacbon thơm đa vòng

(1)

27.   Mức nhiễm xạ

 

- Tổng độ phóng xạ α, Bq/l, không lớn hơn
- Tổng độ phóng xạ β, Bq/l, không lớn hơn

0.1
1

(1) Theo “Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống” 
ban hành kèm theo Quyết định số  1329/2002/BYT/QĐ